Quality

Phẩm chất
Liên minh sẽ nâng cao chất lượng của các chương trình sau giờ học, mùa hè, làm giàu, và ngoài giờ học.

Công cụ Đánh giá Chương trình Thanh niên

Liên minh cung cấp các tổ chức phục vụ thanh thiếu niên ở Brooklyns với các công cụ như mẫu mô hình logic và Đánh giá chất lượng của Chương trình Thanh niên để giúp họ nâng cao chất lượng lập trình của họ.

M3 Làm ý nghĩa với nhiều bộ dữ liệu

Liên minh là người hướng dẫn khu vực cho chương trình M3 của Ignite Afterschool, chương trình đào tạo những người vận hành chương trình thanh thiếu niên về cách thực hiện quy trình liên tục để cải tiến chất lượng.

Phòng thí nghiệm MHA

Alliance sử dụng một bộ 35 khối xây dựng phù hợp với kỹ năng cảm xúc và nhận thức được thiết kế bởi MHA Labs để giúp những người trẻ tuổi và những người làm việc với những người trẻ tuổi hiểu những gì thanh thiếu niên cần để sẵn sàng cho đại học, nghề nghiệp và cuộc sống!

Share by: