Joint Powers Members

Thành viên củaLiênminh
Liên minh định nghĩa "Thành viên" là những người đã ký Hiệp định Liên minh về Quyền lực thành lập Liên minh, đóng góp vào quỹ chung của ngân sách Liên minh và có nhân viên tích cực tham gia vào các đội đặc nhiệm xây dựng công việc của tổ chức. Kể từ tháng 1 năm 2013, các đối tượng sau đây là Thành viên của Liên minh (nhấn vào đây để tìm hiểu thêm):
Share by: