Resources

Tài nguyên
Liên minh tối ưu, thúc đẩy và tối đa hóa việc sử dụng các nguồn lực công và tư để tăng cường cơ sở hạ tầng và các hệ thống nhằm thúc đẩy sự phát triển thanh niên tích cực.

Chọn tham gia dành cho trẻ em!

Chọn tham gia cho trẻ em! Tăng hỗ trợ từ Brooklyn Center và Brooklyn Park cư dân để cung cấp cho trẻ em trong cộng đồng truy cập vào nhiều chương trình sau giờ học và mùa hè và các hoạt động. Cư dân có thể đóng góp $ 1, $ 2, $ 5 hoặc $ 10 mỗi quý trên hóa đơn tiện ích của họ, mà sẽ được so sánh với đồng đô la cho đến $ 5,000 bởi United Way (trong năm đầu tiên). Nhấp vào đây để đọc về năm đầu tiên của chương trình!

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin từ Brooklyn Center và tại đây để biết thông tin từ Brooklyn Park!

Chính sách

Liên minh là một phần của một nhóm các chuyên gia vận động cho các đạo luật sẽ hỗ trợ thời gian sau giờ học cho thanh niên của tiểu bang.


Share by: