Strategy Team

Chiến lược
Đội
Các thành viên của Nhóm Chiến lược hỗ trợ nhân viên Liên minh trong việc tạo ra và thực hiện kế hoạch chiến lược, hỗ trợ điều phối tổng thể các nhóm công tác, tư vấn các chiến lược và các bên liên quan, xác định các cơ hội, rào cản, theo dõi tiến độ và hỗ trợ thích ứng.
Nhóm Chiến lược hiện đang làm việc
Để gây quỹ sẽ mở rộng Rec on the Go! Lập trình trong Brooklyns!
Nhóm Chiến lược là một nhóm chuyên gia đóng cửa từ các thành viên của Hiệp định Liên minh về Quyền lực.
Nhóm Chiến lược họp
Mỗi tháng khác.Liên lạc với Rebecca Gilgenfhoặc nhiều thông tin về ELT.
email Rebecca
Share by: