Executive Leadership Team

Đội lãnh đạo điều hành
Nhóm Lãnh đạo Điều hành (ELT) cung cấp tư vấn hoạt động cho nhân viên của Alliance để đảm bảo thành công trong việc đạt được các mục tiêu và mục tiêu chia sẻ trong phạm vi và trên khắp các cơ quan và tổ chức.
Hiện tại, ELT đang khảo sát mô hình BARR (Building Assets and Reducers Risks) để xây dựng các mối quan hệ giữa sinh viên và giáo viên đã được chứng minh là đóng khoảng cách thành tích.
ELT là một nhóm khép kín
Các chuyên gia từ các thành viên của Hiệp định Liên minh về Quyền lực.
ELT họp một lần mỗi
tháng.Liên lạc với Rebecca Gilgen fhoặc nhiều thông tin về ELT.
email Rebecca
Share by: